Protivpožarni aparati

Ručni vatrogasni aparati S-1A, S-2A, S-3A (A pod stalnim pritiskom) su namenjeni za gašenje požara na motornim vozilima (automobilima, kamionima, autobusima idr.) Ručni, prenosni i prevozni aparati za gašenje početnih požara S-6A, S-9A, S-50A, S-100A se koriste za gašenje požara čvrstih materija, tečnih materija (benzina, ulja, alkohola, lakova, masti i sl.), gasovitih materija (metan, propan, acetilen i sl.)i, kao i za požare na električnim uređajima i instalacijama napona do 1000 V. Aparati CO2 služe za gašenje požara klase B i C (požari zapaljivih tečnosti i gasova) i požare klase E, napona do 12000 V.